Devşirme nedir?

Osmanlı İmparatorluğu zamanında askerlik ve saray hizmetleri için alınan Hıristiyan çocuklarına ve bunların toplanması işine denir.

Devşirmelerin alındığı askeri sınıflara «kapıkulu ocakları» denirdi. Ordunun temelini teşkil eden «tımarlı sipahi» ise tamamen Türk asıllı olurdu. Devşirme adeti Murat II zamanında başladı. Önceleri sadece Rumeli'nde ve zor kuvvetiyle yapılırdı. Sonraları halk, devşirmelerden yüksek mevkilere geçenlerin çok olduğunu görünce çocuklarını isteyerek verir oldular. 15. yüzyıldan sonra Anadolu’da da yapılmaya başlandı.

Devşirme kanununa göre 8 - 20 yaş arasında asil kanlı Hıristiyan çocukları ile papaz çocukları alınır, bunların sıhhatli olmasına dikkat edilirdi. Toplanan çocuklar İstanbul'a getirilir, sünnet edildikten sonra Müslüman dinine sokulur, sonra da eğitim için acemi Ocağı'na sokulurdu ki, bunlara «acemi oğlanı» denirdi. Devşirme usulü 18. yüzyılın başında kaldırıldı.

Orhan Gazi devrinde, yalnız Türklerden teşkil edilen Osmanlı ordusunun kafi gelmemesiyle, harpte ele geçirilen güçlü ve kuvvetli esirlerden, faydalanma yoluna gidilmiştir. Böylelikle "Pençik Oğlanı" denilen ve her beş esirden birinin alınması yoluyla bir ordu teşkil edilmiştir. Sultan Birinci Murad zamanında Pençik Oğlanı teşkilatı bir kanuna bağlanarak, Gelibolu’da Acemi Ocağı kuruldu. Böylece Kapıkulu Ocağının temelleri atılmış oldu.

Acemi Ocağı teşkilatı daha sonraları ihtiyaç nispetinde genişletildi ve yeni kanunlarla daha mükemmel bir hale kondu. Fütuhatın ilerlemesi üzerine bir taraftan askere olan ihtiyaç, diğer taraftan siyasi hadiseler neticesinde ordu mevcudunun azalması Pençik Oğlanından başka Devşirme ismiyle Osmanlıların Rumeli’deki topraklarında bulunan Hıristiyan tebaadan ocağa yeniçeri namzedi olarak efrad alınmasını gerektirdi.

Bu suretle Hıristiyan tebaa evladından asker devşirmek için bir Devşirme Kanunu yapıldı. Bu yeni kanunla baştan başa gayri müslim olan Rumeli halkı yavaş yavaş Müslümanlaştırılacak, böylece müslüman olmuş askerle Türk ordusu kuvvetlenecekti. İki yönlü faydası olan Devşirme Kanunu artık eski ehemmiyetini kaybeden Pençik Kanunuyla asker alınmasının yerine geçmiş, kuvvetli ve sürekli olarak iki buçuk asır devam etmiştir.

Devşirme işiyle birinci derecede Yeniçeri Ağası alakadardı. Ağa gerek Acemi Ocağı ve gerek diğer hizmetlerdeki acemilerle Türk çiftçilerinin hizmetlerinde bulunan acemileri göz önünde bulundururdu. Yeniçeri Ocağına Acemi Oğlanı verilmesi ve Acemi Ocağına oğlan alınması hep onun tezkiresiyle olurdu. Bunun için devşirmeye lüzum hasıl olunca, Yeniçeri Ağası bir ariza ile divana müracaat ederek ihtiyaç miktarını gösterirdi.

devşirme

Bunun üzerine kanun gereği Osmanlı ülkesindeki muhtelif mıntıkalara memurlar sevk olunarak sancakbeyleri, kadılar, topraklı süvari ve zeamet sahiplerinin de yardımlarıyla acemi efrat devşirilirdi. Devşirme için ocak tarafından bir emin ile bir memur tayin olunması kanundu. Başka yerden olamazdı. Devşirme memuru vazifesinde tamamen serbestti. O tayin olunduğu mıntıkada her bir kadılığı, yani kazaları gezip görerek, kanuni vasıfları haiz olmak şartıyla, sekiz-on ve on dört yaş arasında kırk hanede bir oğlan hesabı üzere çocuk devşirirdi.

Devşirme memuru bu çocukları alırken kadılar, sipahiler veya vekilleri ve köy kethüdaları da hazır bulunurlar ve bir suistimal olmamasına dikkat ederlerdi. Devşirilen çocuğun köyü, kazası, sancağı, baba ve anasının ve sipahisinin isimleri, doğum tarihi ve bütün özellikleri bir deftere yazılır ve bu defter iki nüsha olarak biri devşirme memurunda bulunur diğeri de çocukları sevk eden sürücüye verilirdi.

Kanun üzere Hıristiyan çocukların en asil olanları seçilirdi. İki çocuğu olanın biri ve birkaç çocuğu olanın müsait olan en sıhhatlisi ve yakışıklısı seçilirdi. Bir oğlu olanın çocuğu alınmaz, babasının hizmetine bırakılırdı. Alınacak çocukların orta boylu olmasına dikkat edilirdi. Anası ve babası ölmüş çocuklar terbiyesi noksan ve aç gözlü olacağı düşüncesiyle, devşirmeye müsaade edilmezdi. Sığırtmaç ve çoban oğullarıyla genç sığırtmaç ve çobanlar, kel ve köse olanların da alınmamaları kanundu.

Devşirilen çocuklar yüzer, yüz ellişer, iki yüz veya daha fazla gruplar halinde, muhafızların nezaretleri altında hükumet merkezine sevk edilirlerdi. Bunların yollardan kaçmamaları ve değiştirilmemeleri için sıkı tedbirler alınırdı. Devşirmeler devlet merkezine gelince iki, üç gün istirahat ettirilir, daha sonra yeniçeri ağası tarafından sarayda görev yapacaklarla kapıkulu ve bostancı ocağına gidecekler seçilir ve padişaha arz edilirdi.

Devşirme Kanunu bilhassa 17. yüzyılın başından itibaren Hıristiyan çocuklarının gerekli tetkik ve muayeneler yapılmadan alınmaları, tutulması gerekli olan eşkal defterine pek ehemmiyet verilmemesi üzerine bozulmaya başlamıştır. Bu durum Yeniçeri Ocağına devşirme efradının alınmasından vaz geçilmesine yol açmıştır. On sekizinci yüzyıl başlarında yalnız Bostancı Ocağı için 1000 devşirme toplanmışken, aynı yüzyılın ortalarında devşirme usulü kesin olarak bırakılmıştır.

Sözlükte "devşirme" ne demek?

1. Devşirmek eylemi.
2. Asker yetiştirilmek üzere yeniçeri ocağı'na alınacak çocukları seçip toplama eylemi.
3. Yeniçeri ocağı'na bu yolla alınan çocuk.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç